วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเพิ่มวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

 

ปรัชญา

    ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  

"ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก"