Permwit News
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
การแข่งขันกีฬาเปตอง
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดใหม่สุปดิษฐาราม
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4/2565 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
รับการประเมินคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา
พระครูปฐมชยาภิวัฒน์มอบนมให้โรงเรียนเพิ่มวิทยา
วันที่ 2 มิ.ย.65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ทับ 2565
คณะครูและนักเรียนรับมอบโต๊ะ-เก้าอี้จากมูลนิธิกำลังใจ
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
สุ่มตรวจ ATK