กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ชูราศรี
ครู คศ.1