กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครู คศ.3

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครู คศ.1

นายคมสัน จันทร์แดง
ครู คศ.2

นายสิงหา น้อยทิม
ครูอัตราจ้าง