กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไชยยศ คชินทร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิชชา สำราญทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดารกา ช่อฉาย
ครูอัตราจ้าง