กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไชยยศ คชินทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ครู คศ.2

นางสาวพรพิชชา สำราญทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐปภัสร์ คชินทร
ครูอัตราจ้าง