ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิธิวิทย์ แก้วสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายทรงพล สีมารัตน์
ครูอัตราจ้าง