ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชยา ไพฑูรย์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ถึกจีน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภารณี มีซิน
ครูอัตราจ้าง

นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง