ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส. ครั้งที่ 2
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565