พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

      1. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ

         2. จัดบรรยากาศ พัฒนาภูมิทัศน์ และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

         3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู

         5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานความสัมพันธ์ชุมชน

เป้าหมาย

         1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

         3. สถานศึกษาจัดบรรยากาศและให้บริการแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

         4. สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารเชิงคุณภาพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         5. สถานศึกษา ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

         7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม