ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 48459
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 48119
กลุ่มบริหารวิชาการ
วช.006 คำร้องขอพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.99 KB 1
วช.005 คำร้องขอย้ายห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.93 KB 0
วช.004 คำร้องขอระเบียน ปพ1กรณีสูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.1 KB 1
วช.003 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 3
วช.002 แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 1
วช.001-3 บันทึกการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.23 KB 0
วช.001-2 บันทึกการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.91 KB 1
วช.001-1 คำร้องขอเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 1
วช.007 บันทึกการแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.72 KB 4
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.42 KB 48498
งานประชาสัมพันธ์
ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 48348
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 48326
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35.54 KB 48444
โครงการปีงบประมาณ 2563 48090
แบบอนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.49 KB 48218
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 48365
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48320
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 48356
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48443
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 48478
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48090
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48394